Üzletszabályzat

Okosan.hu Online Kft.

Üzletszabályzata

Hatályos: 2020.01.07-től

A jelen, általános szerződéses feltételeket is magában foglaló üzletszabályzat (a továbbiakban: “Üzletszabályzat“) az Okosan.hu Online Kft. (továbbiakban: Többes Ügynök) többes ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységének általános feltételeit tartalmazza a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: “Hpt.“) és egyéb alkalmazandó jogszabályok figyelembevételével.

 1. Bevezető rendelkezések
  • A Többes Ügynök a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja szerinti többes ügynöknek minősülő független közvetítő, mely ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerint pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi.
  • A Többes Ügynök a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amely során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Többes Ügynök tevékenysége a Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pont e) alpontjában meghatározott jelzáloghitel közvetítői tevékenységre is kiterjed. A Többes Ügynök nem végez a Hpt. 3. § (2) bekezdés f) pontjában és 6. § (1) bekezdés 42a. pontjában meghatározott hiteltanácsadási tevékenységet.
  • A Többes Ügynök kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: “MNB“) engedélyével végezheti többes ügynöki tevékenységét.
  • A Többes Ügynök adatai:
   • Cégnév: hu Online Kft.
   • Székhely:1036 Budapest, Lajos utca 118-120. fszt.
   • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-346132, nyilvántartja az Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   • Adószám: 27038709-2-41
   • Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.)
   • Felügyeleti nyilvántartási szám: 27038709
   • Tevékenységi engedély száma H-EN-I-12/2020.
   • Tevékenységi engedély kelte: 01.07.
   • Felelősségbiztosítási kötvény száma: 95615003336274300 (Generali Biztosító Zrt.)
   • Vezető állású személy [Hpt. 6. § (1) bekezdés 122. pont]: Lantos Tamás
   • Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó [Hpt. 288.§ (5) bekezdés]: Lantos Tamás
  • Az Okoan.hu Online Kft. státusza az MNB nyilvántartásában ellenőrizhető, az alábbi honlapon: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-keresese
 2. Hatály és módosítás
  • Az Üzletszabályzat személyi hatálya a 4 pontban meghatározott Ügyfélre és a Többes Ügynökre (a továbbiakban együtt: “Felek“) terjed ki.
  • Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya a Többes Ügynök által többes ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési, továbbá jelzáloghitel közvetítői tevékenységre terjed ki.
  • A jelen Üzletszabályzat rendelkezései annak kihirdetésének, illetőleg közzétételének napját követő napon lépnek hatályba és határozatan időre szólnak. Az Üzletszabályzat, illetőleg annak módosítása a Többes Ügynök ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében (1036 Budapest, Lajos utca 118-120. fszt.) való közzétételét követő naptári nap 0 órakor lép hatályba. Ettől az időponttól a Többes Ügynök honlapján (okosan.hu) is folyamatosan elérhető és megtekinthető a hatályos Üzletszabályzat.
  • A Többes Ügynök az Üzletszabályzatot bármikor egyoldalúan módosíthatja. Az Ügyfelek a Többes Ügynök módosított Üzletszabályzatának tervezetét nyomtatott formában a Többes Ügynök ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében (1036 Budapest, Lajos utca 118-120. fszt.) nyitvatartási időben, továbbá a Többes Ügynök honlapján (okosan.hu) a hatályba lépést megelőző 15 nappal megtekinthetik.
 3. Fogalmak és értelmező rendelkezések
  • Jogszabályi rövidítések
   • a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény
   • a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
   • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • Többes Ügynök:
   • A Többes Ügynök a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja alapján az a közvetítő, aki a Hpt-ben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök) végzi.
   • A Többes Ügynök a Pénzügyi Intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során Többes Ügynök a Pénzügyi Intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal és szerződést nem köt.
  • Ügyfél:
   • Az a jogi személy, szervezet, egyéni vállalkozó, magánszemély, aki részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetít. Az Ügyfélre a jelen Üzletszabályzat fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül.
   • A Hpt. 6. § (1) bekezdés 28 pontja alapján fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;
  • Pénzügyi Intézmény:
   • Az a Magyarországon pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosult pénzügyi intézmény (Hpt. szerinti hitelintézet, pénzügyi vállalkozás), amellyel a Többes Ügynök érvényes megbízási szerződést kötött többes ügynöki tevékenységére vonatkozóan.
  • Közvetítői alvállalkozó:
   • A Többes Ügynökkel pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó.
  • Adatlap és dokumentáció:
   • A Többes Ügynök által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány, mely tartalmazza a Pénzügyi Intézmény által az ügylet elbírálásához szükséges adatokat, dokumentumok felsorolását és az ügyfélnyilatkozatokat. Az Adatlap a jelen Üzletszabályzat sz. Mellékletét képező Közvetítői szerződés minta részét képezi.
  • Ajánlat:
   • A Pénzügyi Intézmény nevében kiadott nem kötelező érvényű tájékoztató ajánlat.
  • Közvetítői szerződés:
   • Az Ügyfél és a Többes Ügynök között létrejött szerződés, mely alapján a Többes Ügynök többes ügynöki feladatot lát el, és amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen Üzletszabályzat.
   • A Közvetítői szerződés mintája a jelen Üzletszabályzat sz. Melléklete.
  • Versengő szolgáltatások:
   • ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,
   • ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy
   • betét és fizetési számla (bankszámla).
 1. Általános rendelkezések
  • Az Üzletszabályzat nyilvánossága
   • Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti a Többes Ügynök ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében (1036 Budapest, Lajos utca 118-120. fszt.) nyitvatartási időben, vagy a Többes Ügynök honlapján (okosan.hu).
  • A Felek képviselői
   • A Többes Ügynöknek az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottai – hacsak a körülményekből más nem következik – az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése tekintetében a Többes Ügynök képviselőjének tekintendők.
   • A Többes Ügynök bármikor jogosult meggyőződni az Ügyfél nevében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, így bármikor kérheti a képviseleti jog hitelt érdemlő igazolását. Természetes személy Ügyfél esetén a Többes Ügynök jogosult a személyazonosság megfelelő igazolása céljából eredeti okmányok bemutatását kérni.
   • A Többes Ügynök jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselő(ke)t, illetve az(ok) aláírását mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról vagy az új képviselő képviseleti jogáról szóló – a szükséges okiratokkal megerősített – írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezik. Ugyanakkor az értesítés elmaradásából, illetve késedelméből eredő összes következmény kizárólag az Ügyfelet terheli.
  • Értesítések
   • A Felek – amennyiben a jelen Üzletszabályzat, vagy jogszabály másként nem rendelkezik - az egymásnak szóló értesítéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.
   • A Többes Ügynök – amennyiben a jelen Üzletszabályzat, vagy jogszabály másként nem rendelkezik - az Ügyfél részére szóló iratokat (nyilatkozatokat, dokumentumokat, értesítéseket, stb.) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott. Ilyen cím hiányában a Többes Ügynök az Ügyfél általa ismert címére is küldheti az iratokat.
   • Amennyiben semmilyen cím nem áll a Többes Ügynök rendelkezésére, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a Többes Ügynök nem felel, az összes következmény kizárólag az Ügyfelet terheli.
   • A Többes Ügynök nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Többes Ügynökön kívülálló okból, a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen.
   • Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból, téves megküldésből adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, és azok felmerülésükkor azonnal esedékesek.
   • A Többes Ügynök az Ügyfélnek címzett iratokat – amennyiben a jelen Üzletszabályzat, vagy jogszabály másként nem rendelkezik - nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladóvevény, feladójegyzék, vagy a Többes Ügynök által e célból vezetett belső nyilvántartás igazolja.
   • Belföldi cím esetén a postára adást követő 5., külföldi cím esetén a postára adást követő 10., munkanap elteltével úgy tekintendő, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént (beáll a kézbesítési vélelem).
   • Az Ügyfél köteles 10 naptári napon belül értesíteni a Többes Ügynököt, amennyiben valamely általa a Többes Ügynöktől várt értesítés, vagy küldemény nem érkezett meg hozzá. E határidő elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik, és a Többes Ügynök nem felel a 10 naptári napot meghaladó fenti késedelemből eredő kárért.
   • Az Ügyfél a Többes Ügynök részére szóló küldeményeket – amennyiben a jelen Üzletszabályzat, vagy jogszabály másként nem rendelkezik - a Többes Ügynök székhelyére (1036 Budapest, Lajos utca 118-120. fszt.) köteles megküldeni.
   • Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, a Többes Ügynök jogosult nem cégszerűen aláírva, illetve aláírással-pecséttel ellátva vagy a Többes Ügynök honlapján keresztül elektronikus úton is megküldeni az Ügyfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszerű aláírás hiányában is érvényesnek tekintendők.
   • A Többes Ügynök és az Ügyfél az Ügyféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel a telefonon, telefaxon, e-mailben vagy a Többes Ügynök honlapján (okosan.hu) keresztül elektronikus úton adott értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket is elfogadja, ha erről az Ügyféllel kifejezetten, írásban megállapodott.
   • A Többes Ügynök honlapján (okosan.hu) regisztrációt követően az Ügyfél rendelkezésére bocsátott „Ügyfélportál” felületen keresztüli értesítések, illetőleg a Többes Ügynök által az Ügyfél erre vonatkozó előzetes hozzájárulása alapján ezen felhasználói fiókban elérhetővé tett dokumentumok az Ügyfél és a Többes Ügynök, illetőleg közvetített pénzügyi szolgáltatás esetében az adott Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél vonatkozásában az Ügyfél részére írásban kézbesített értesítésnek, illetőleg dokumentumnak tekintendő.
   • A telefonon, telefaxon, e-mailben, illetve a Többes Ügynök honlapján (okosan.hu) keresztül elektronikus úton Ügyféltől érkezett és a Többes Ügynök által teljesített kérelmeket minden esetben az Ügyféltől származónak kell tekinteni. A telefonon vagy más, nem írásbeli formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti esetleges eltérést.
   • A Többes Ügynök nem felel azért a kárért, amely a telefon, telefax, e-mail kapcsolat vagy a Többes Ügynök honlapján (okosan.hu) keresztül létesített elektronikus kapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba, illetve az adott kapcsolattartási mód elérhetetlensége eredménye, kivéve, ha a kár a Többes Ügynöknek felróható.
  • Felek együttműködése
   • Felek kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni.
   • Felek mindenkor az adott helyzetben általában elvárható körültekintéssel és gondossággal kötelesek eljárni. A Felek különösen kötelesek a jogviszonyukhoz és a közvetített szerződéshez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.
   • A Többes Ügynök a közvetített szerződés futamideje, illetve hatálya alatt is az Ügyfél rendelkezésére áll az adott közvetített szerződéssel kapcsolatos kérdések megválaszolása és az esetleges problémák megoldásának elősegítése érdekében.
  • Titoktartás
   • A Többes Ügynök köteles az Ügyféllel való kapcsolata során, valamint a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel összefüggésben tudomására jutott valamennyi banktitoknak minősülő információt és üzleti titkot a jogszabályi előírásoknak (különösen a Hpt-ben foglalt előírásoknak) megfelelően banktitokként, illetve üzleti titokként kezelni és megőrizni, és azokat az Ügyfél által adott írásbeli meghatalmazásban, valamint a jelen Üzletszabályzatban megjelölt esetekben és kereteken túl kizárólag a jogszabályban meghatározott személyeknek, valamint kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetben szolgáltathatja ki. A Többes Ügynök felelős az általa igénybe vett közvetítői alvállalkozó, jogi vagy egyéb képviselő, szakértő és közreműködő titoktartásáért, és a részükre történő adatszolgáltatáskor erre külön felhívja a figyelmüket. A Többes Ügynök az üzleti kapcsolatok megszűnése után is – időbeli korlátozás nélkül – megőrzi a banktitkot, illetve üzleti titkot.
   • Az Ügyfél köteles a Többes Ügynökről tudomására jutott üzleti titkokat bizalmasan kezelni. Üzleti titok – minden olyan, a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységéhez kapcsolódó – tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Többes Ügynöknek méltányolható érdeke fűződik. Az üzleti titok megsértése polgári jogi, illetve büntetőjogi következményekkel járhat.
  • Panaszkezelés, bírósági kikötés
   • Többes Ügynök külön panaszkezelési szabályzattal (a továbbiakban: „Panaszkezelési szabályzat”) rendelkezik, amely a Többes Ügynök honlapján (okosan.hu/szabalyzatok) is folyamatosan elérhető, valamint tartalmazza a Többes Ügynök ügyfelek részére nyitva álló helyiségének (1036 Budapest, Lajos utca 118-120. fszt.) nyitvatartási idejét is. Az Ügyfélnek a Többes Ügynök magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszait a Panaszkezelési Szabályzatban részletezettek szerint a Hpt. 288. §, a 435/2016. (XII.16.) Korm. rendelet, illetve a 46/2018. (XII.17.) MNB rendelet rendelkezéseinek eleget téve, valamint a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról szóló 13/2015. (X.16.) számú ajánlása figyelembevételével fogadja, nyilvántartja, kivizsgálja, megválaszolja és kezeli a Többes Ügynök a hozzá beérkező panaszokat, valamint kezeli a panasz nyilvántartásához szükséges adatokat.
   • A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:
    • Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén): (székhely: MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9., ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., telefonszáma: 06-1-489-9700, 06-80-203-776, internetes elérhetősége: penzugyibekeltetotestulet.hu, levelezési címe: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., meghallgatások helye: 1133 Budapest, Váci út 76., E-mail: [email protected]) A Szolgáltató a PBT felé alávetési nyilatkozatot nem tett,
    • Magyar Nemzeti Bank Ügyfélkapcsolati Információs Központ (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levelezési cím: 1850 Budapest; telefonszám: +36 (80) 203-776; e-mail cím: [email protected]);
    • bíróság.
   • Fogyasztónak nem minősülő ügyfél a 6.2 pontban foglalt esetben a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat.
   • A Panaszkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat és a panasz elutasítása esetén igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket és lépéseket a Panaszkezelési szabályzat tartalmazza.
   • Az Ügyfél a Többes Ügynök által közvetített pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait, valamint az adott Pénzügyi Intézmény tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó kifogást a közvetített pénzügyi szolgáltatást nyújtó Pénzügyi Intézménynél teheti meg. Amennyiben a Többes Ügynökhöz érkezik ilyen tartalmú panasz, úgy azt a Többes Ügynök 3 munkanapon belül továbbítja a Pénzügyi Intézmény részére.
   • Amennyiben az Ügyfél nem minősül fogyasztónak és a Felek nem tudnak megegyezésre jutni bármely jogvitájuk esetén, úgy, Felek a hatáskör függvényében a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 1. Ügyfelek tájékoztatása
  • A Többes Ügynök valamennyi pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző általános tájékoztatási kötelezettsége
   1. A Többes Ügynök az 53/2016. (XII.21.) NGM rendeletnek megfelelően, a jelen Üzletszabályzat sz. Mellékletében foglalt minta szerinti tartalommal a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást ad:
    1. a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
    2. a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
    3. arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,
    4. arról, hogy többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével,
    5. arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
    6. arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,
    7. többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és
    8. - ha ismert, annak összegéről,

     - ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,

    9. adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint
    10. arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.
  • Amennyiben a Többes Ügynök a Pénzügyi Intézménytől díjazásban részesül, úgy a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó Pénzügyi Intézmények által fizetendő díjazás mértéke. A Többes Ügynök köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult a fentiek szerinti tájékoztatást kérni.
  • A Többes Ügynök az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó ajánlat kiküldését, illetőleg az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel felvétele) és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének.
 • Fogyasztónak nyújtott hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció szabályai
  • Többes Ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során köteles kerülni minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.
  • Amennyiben a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:
   • a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),
   • a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,
   • a hitel teljes összege,
   • a hitel futamideje,
   • a teljes hiteldíj mutató,
   • termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint
   • a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.
  • Amennyiben a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl – az előző 2.2 bekezdés a)-e) és g) pontján túl -, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:
   • a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,
   • tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,
   • a törlesztőrészletek száma, valamint
   • devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget.
  • A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.
  • Amennyiben a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.
  • A hitelközvetítő a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.
 • Fogyasztói hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás
  • Többes Ügynök, az Fhtv-ben meghatározott fogyasztói hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.
  • A felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.
  • A felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.
  • A felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.
  • Amennyiben kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak ki kell terjednie
   • arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint
   • az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.
  • A fogyasztónak nyújtott tájékoztatást a Többes Ügynök az Fhtv. rendelkezéseinek, illetve az 53/2016. (XII.21.) NGM rendeletnek, 56/2014. (XII.31.) NGM rendeletnek, valamint a 3/2016. (I.7.) NGM rendeletnek megfelelően köteles nyújtani.
  • A fentiekre tekintettel a jelen Üzletszabályzat részét képezik annak mellékleteiként
   1. sz. Mellékletként az Okosan.hu Online Kft. Többes Ügynök valamennyi pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző általános tájékoztatása mintája az 53/2016. (XII.21.) NGM rendelet szerint,
   2. sz. Mellékletként a fogyasztói hitelszerződések összehasonlítására vonatkozó általános tájékoztatás mintája az Fhtv. 1. sz. melléklete szerint,
   3. sz. Mellékletként a hitelszerződések és pénzügyi lízingszerződések törlesztőrészleteinek változására vonatkozó minta táblázatok az 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet 1. sz. melléklete szerint,
   4. sz. Mellékletként a fogyasztónak nyújtott jelzáloghitelre vonatkozó általános tájékoztatás mintája a 3/2016. (I.7.) NGM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint
   5. sz. Mellékletként a fogyasztónak nyújtott jelzáloghitelre vonatkozó személyre szóló tájékoztatás mintája a 3/2016. (I.7.) NGM rendelet 2. sz. melléklete szerint.
  • Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn. A szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek az elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.
  • Az 56/2014. NGM rendelet 4. § (2) bekezdésének megfelelően a Többes Ügynök a fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén az 56/2014. NGM rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – az igényelhető hitel lehetséges összegére, a kamatozás módjára (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített), a kamat módosításának lehetőségére, a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóra, a törlesztőrészletek összegére és a törlesztés gyakoriságára, valamint a hitel választható futamidejére vonatkozó – tájékoztatást megelőzően szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet irányadó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.
 • Ügyfélátvilágítást és online szerződéskötést megelőző tájékoztatás
  • A Többes Ügynök a Pénzügyi Intézményekkel kötött megbízási szerződés, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint a 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet rendelkezéseinek megfelelően, figyelemmel a Ptk. elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályaira és a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény rendelkezéseire, az általa a Pénzügyi Intézmény megbízásából végzett valós vagy nem valós idejű átvilágításról, valamint az elektronikus úton történő szerződéskötésről az Ügyfelet tájékoztatja rögzített telefonbeszélgetés, e-mail útján, vagy az Ügyfél személyes „Ügyfélportál” felületen elérhetővé tett tájékoztatás által.
  • A Többes Ügynök személyes közvetítés esetén jogosult, illetve köteles meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározottak szerint. Az ügyfél-átvilágítás során a Többes Ügynök köteles megkövetelni a törvényben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását (magyar állampolgár esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya; külföldi állampolgár esetén: útlevél, illetve más személyi azonosító igazolvány, érvényes tartózkodási jogot igazoló más okmány). Jogi személyek esetén a következő, 30 napnál nem régebbi dokumentumok bemutatását/benyújtását követeli meg: cégkivonat, társasági szerződés/alapító okirat, aláírási címpéldány.
 1. Közvetítői szerződés
  • Az Ügyfél és a Többes Ügynök között a jelen Üzletszabályzat sz. Mellékletét képező szerződésminta alapján jön létre közvetítői szerződés. A Többes ügynök és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja. A közvetítői szerződés célja, hogy a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetítsen az Ügyfél részére és ennek keretében:
   • a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérje az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a többes ügynöki tevékenységgel összefüggésében adott tanácsot alátámasztják,
   • a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően ismertesse az Ügyfél részére a pénzügyi szaknyelv alapfogalmait,
   • az Ügyfél részére kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három Pénzügyi Intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezze és átadja,
   • konzultációval és a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információknak az Ügyfél rendelkezésére bocsátásával segítse az Ügyfelet a számára kedvező és elérhető pénzügyi szolgáltatás kiválasztásában,
   • az Ügyfél által átadott és kitöltött Adatlapot és dokumentációt a Pénzügyi Intézmény részére továbbítsa,
   • a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése és megvalósítása érdekében az ügylettel kapcsolatban folyamatosan kapcsolatot tartson az Ügyféllel és az Ügyfél által választott Pénzügyi Intézménnyel, valamint közreműködésével segítse elő az ügylet megvalósulását, különösen személyes közvetítés esetén átadja a kiválasztott termék igényléséhez szükséges dokumentumok listáját, a kapcsolódó nyomtatványokat és az azokon lévő, illetve azokkal kapcsolatos kérdéseket értelmezze,
   • a megvalósult ügylethez kapcsolódó dokumentumokat, információkat továbbítsa az Ügyfél és a Pénzügyi Intézmény részére és a szerződés megkötésének folyamatát nyomon kövesse.
  • A Többes Ügynök és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a közvetítői szerződés létrejöttével válik a Közvetítői szerződés részévé.
 2. Többes ügynök díjazása
  • A Többes Ügynök az Ügyféltől nem jogosult a többes ügynökként elvégzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra. A Hpt. 69. § (3) bek. alapján a Többes Ügynök közvetítői díjat kizárólag a megbízó Pénzügyi Intézménytől fogadhat el. A fenti rendelkezés nem érinti a Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más - a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. Ugyanakkor a Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat NEM számít fel.
  • A Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke, továbbá tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az Ügyfél jogosult ilyen információt kérni.
  • A Többes Ügynök közvetítői tevékenysége során sem az Ügyfél nevében a megbízó Pénzügyi Intézménytől az Ügyfelet megillető pénzt nem vesz át, sem az Ügyfél által fizetendő, a megbízó Pénzügyi Intézményt megillető pénzösszegeket nem vesz át
 3. A többes ügynök felelőssége
  • A Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos tevékenysége során mindenkor a Hpt. többes ügynökre vonatkozó szabályai szerint jár el.
  • A Többes Ügynök e tevékenysége során okozott kárért maga felel.
  • A Többes Ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.
  • A Többes Ügynök ügynöki tevékenységéhez az MNB felé bejelentett közvetítői alvállalkozót a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően vehet igénybe. A Többes Ügynök az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért – így az általa ilyen módon igénybe vett közvetítői alvállalkozó által okozott kárért is – felel.
  • A Többes Ügynök nem felel a vis maior (elháríthatatlan okból), a jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből, vagy a Többes Ügynök működésének harmadik személy általi megzavarásából eredő Ügyfelet ért károkért.
  • A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a közvetített ügylet kapcsán használt jogi, pénzügyi és egyéb speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket a Többes Ügynök által a részére adott felvilágosítás ellenére sem értelmezte, értette megfelelően, illetve bármely adatot, információt, dokumentumot nem pontosan adott meg, vagy nem juttatott el a Többes Ügynök, illetve az adott Pénzügyi Intézmény felé kellő időben.
  • A Többes Ügynök szakmai tevékenysége során okozott károkért a Generali Biztosító Zrt. mint a Többes Ügynök felelősségbiztosítója áll helyt (kötvényszám: 95615003336274300). A Többes Ügynök tevékenységéből eredő károk biztosítására mindenkor káreseményenként legalább 460.000,- EUR, illetve évente együttesen legalább 750.000,- EUR összegű felelősségbiztosítása áll rendelkezésre.
  • A Többes Ügynök tevékenysége nem minősül eredménykötelemnek, a Többes Ügynök tevékenysége kizárólag az Ügyfél jelen Üzletszabályzatban foglalt tájékoztatására és a Közvetítői szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére korlátozódik. A Többes Ügynök ezért nem szavatolja az Ügyfél felé a Többes Ügynök által közvetített pénzügyi szolgáltatásnak a Pénzügyi Intézmény részéről történő pozitív elbírálását, így különösen, de nem kizárólagosan az igényelt hitel (kölcsön) tényleges folyósítását sem.
  • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi Intézménynek jogában áll az Ügyfél igényléséhez kapcsolódóan hiánypótlásként további dokumentumokat, adatokat bekérni, illetőleg az Ügyfél adott pénzügyi szolgáltatásra irányuló igényét indoklás nélkül elutasítani, amelyért a Többes Ügynököt semmilyen felelősség nem terheli.
  • A Többes Ügynököt nem terheli továbbá felelősség a Pénzügyi Intézmény által esetlegesen kért további adatszolgáltatás kapcsán az Ügyfél részéről történő késedelmes teljesítésért, az ebből adódóan az Ügyfelet ért károkért. Többes Ügynök nem felel továbbá a Pénzügyi Intézmény ügyintézésének időtartamáért, továbbá bármely árfolyam-különbözetből eredő károkért.
 4. Az ügyfél felelőssége
  • Kizárólag az Ügyfél felelős a Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó, a Pénzügyi Intézmény által megkövetelt és az ügylet elbírálásához elengedhetetlen adatlap és dokumentáció, másolatok, okmányok és egyéb nyilatkozatok teljességéért, azok tartalmának valódiságáért valamint helyességéért és határidőben való rendelkezésre bocsátásáért, ideértve valamennyi, akár személyesen, akár elektronikus úton, akár valós vagy nem valós idejű átvilágítás, illetőleg elektronikus úton történő szerződéskötés során, továbbá az „Ügyfélportál” felületen keresztül megadott információkat is.
  • Az Ügyfél felel a Többes Ügynök által az „Ügyfélportál” felületen keresztül nyújtott szolgáltatások használatáért, az ott elhelyezett értesítések, dokumentumok megfelelő időben való elolvasásáért.
  • A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy a 1 pontban foglaltakat az Ügyfél – bármilyen módon – hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy késedelmesen adja át, illetve közli a Pénzügyi Intézményhez történő továbbításra.
 5. A többes ügynök kötelezettségei
  • A Többes Ügynök köteles a jelen Üzletszabályzat 5. pontjában foglaltaknak megfelelő egyértelmű tájékoztatást az Ügyfélnek átadni.
  • A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja.
  • Amennyiben a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át a fogyasztónak.
  • A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Többes Ügynök a fogyasztó tájékoztatása alapján felméri a fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Többes Ügynök által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.
  • A Többes Ügynök a tanácsadás során az Ügyfélnek a Pénzügyi Intézményre, a közvetített szerződés feltételeire vonatkozó kérdéseit megválaszolja, kétség esetében haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül továbbítja a felmerült kérdést a Pénzügyi Intézménynek, a válasz megérkezését követően pedig közli az Ügyféllel.
  • A Többes Ügynök az Ügyfél által kiválasztott Pénzügyi Intézmény(ek) részére elbírálás céljára megküldi az adott Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó adatlapot és dokumentációt, továbbá személyes közvetítés esetén a Pénzügyi Intézmény által megkövetelt, az ügylet elbírálásához elengedhetetlen okmányok és dokumentumok másolatait, és egyéb nyilatkozatokat. Az ügylet Pénzügyi Intézmény általi elbírálására a vonatkozó jogszabályok és az adott Pénzügyi Intézmény általános szerződési feltételei irányadók.
  • A Többes Ügynök kijelenti, hogy tevékenységéhez az MNB felé bejelentett közvetítői alvállalkozót a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően vehet igénybe, melynek eljárásáért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a közvetítői alvállalkozó szerződés szerint tartozik felelősséggel.
  • A Többes Ügynök a Hpt. alapján az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni.
 6. Az ügyfél kötelezettségei
  • Az Ügyfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a Többes Ügynököt annak közvetítői tevékenysége szempontjából jelentős összes körülményről, tényről és adatról, különösen, de nem kizárólagosan az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatokról, illetve azok változásáról.
  • Az Ügyfél köteles az Ügyfél, illetőleg az Ügyfél képviselőjének azonosításához szükséges adatokat és ezeket igazoló okiratokat a Többes Ügynök részére átadni, illetőleg elektronikus úton megadni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok és a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően. Ezen tájékoztatás, illetőleg adatszolgáltatás elmaradásából, késedelméből, valamint a hibás, félreérthető, illetőleg félrevezető vagy valótlan adatokat tartalmazó tájékoztatás adásából származó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, azokért a Többes Ügynök nem felel.
 7. Adatkezelés
  • A Többes Ügynök adatkezelésére a Többes Ügynök Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó, mely a Többes Ügynök honlapján (okosan.hu) folyamatosan elérhető az www.okosan.hu/szabalyzatok linkre kattintva.
  • Az Ügyfél személyes adatait a Többes Ügynök az Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.
  • A Többes Ügynök, valamint az általa igénybe vett Közvetítői Alvállalkozó az általa nyújtott szolgáltatás jellegére való tekintettel, az Ügyfél hozzájárulása alapján jogosult a személyes adatok továbbítására a vele szerződéses kapcsolatban álló Pénzügyi intézmény(ek) felé. A Pénzügyi Intézmény pontos kiválasztása az Ügyfél által történik az előkalkuláció folyamata során. A Pénzügyi Intézmény(ek) részére átadott adatok további kezelésére a Pénzügyi intézményekre vonatkozó jogszabályok irányadók.
  • Tekintettel arra, hogy a Többes Ügynök a Hpt. 69. § (5) bekezdés alapján az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni, ezért az Ügyfél hozzájárul, hogy az alábbi adatokat a Többes Ügynök legalább három évig tárolja: közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó – jogszabályból eredő - kötelezettségeket.
 8. Vegyes rendelkezések
  • A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Hpt., a Ptk., továbbá az egyéb alkalmazandó magyar jogszabályok rendelkezései, valamint a Többes Ügynök Panaszkezelési Szabályzata és Adatvédelmi Tájékoztatója az irányadók.

 

Letöltés pdf-ben: